Website 🕸 ครูอาธร วิมลสุข จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม วิชาการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้เว็บไซต์นี้เป็นแนวการจัดการเรียนการสอน ในการทบทวนบทเรียน และในเว็บไซต์ครูอาธร วิมลสุข ยังมีสื่อการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม Google SkeSketch Up  เพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รู้วิธีการสร้างชิ้นงานและเว็บไซต์ได้ด้วย  google site สร้างเว็บไซต์ได้ 

ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นประโยชน์กับครู นักเรียน บุคคลทั่วไปที่สนใจ และขอบคุณ .in.th ที่ได้มอบความรู้ในการสร้างเว็บไซต์และให้พื้นที่ในการสร้างเว็บไซต์  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไป นำองค์ความรู้ไปพัฒนาโรงเรียน ตนเองต่อไป 

ข่าว ประกาศ กิจกรรม 

สถิติผู้เข้าเยื่ยมชม